Att vara medveten om radonhalten och vidta åtgärder för att minska risken är en viktig del av arbetsgivarens ansvar för en säker arbetsmiljö. Radon är en naturligt förekommande radioaktiv gas som kan öka risken för lungcancer vid långvarig exponering. Det är faktiskt den näst vanligaste orsaken till lungcancer i Sverige, efter rökning, vilket betonar vikten av att ta itu med radonproblemet på arbetsplatser.

För att upptäcka radon används mätning som den enda tillförlitliga metoden. Vid utförandet av radonmätningar på arbetsplatser rekommenderas en mätperiod på minst två månader mellan 1 oktober och 30 april, då eldning är vanligast. Om årsmedelvärdet av radonhalten under arbetstid överstiger den nationella referensnivån på 200 Bq/m³ är arbetsgivaren skyldig att vidta åtgärder för att minska radonhalten.

Genomförandet av en radonmätning på arbetsplatsen är relativt enkelt och kan göras på följande sätt:

  • Beställ spårfilmdosor (radonmätare) från ett ackrediterat företag.
  • Följ noggrant metodbeskrivningen för radonmätning på arbetsplatser från Strålsäkerhetsmyndigheten.
  • Placera ut radonmätarna enligt de angivna instruktionerna och riktlinjerna.
  • Utför mätningen under minst 60 dagar, vilket motsvarar perioden 1 oktober till 30 april, för att täcka eldningssäsongen.
  • Skicka tillbaka dosorna för analys.
  • Invänta resultatet, vilket normalt tar cirka en vecka.

Om resultatet visar att radonhalten överstiger referensnivån på arbetsplatsen krävs åtgärder. Efter att åtgärderna har genomförts bör en ny kontrollmätning utföras för att säkerställa att de har varit effektiva och att radonhalten har minskat under riktvärdet. Om radonhalten fortfarande är högre än 200 Bq/m³, trots vidtagna åtgärder, bör det rapporteras till Strålsäkerhetsmyndigheten. Arbetsmiljöverket har övergripande ansvar för att övervaka radon på arbetsplatser och se till att arbetsgivaren vidtar nödvändiga åtgärder för att minska radonexponeringen fram till dess att åtgärderna har genomförts.

Från och med den 1 oktober 2021 har en ny och förbättrad metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatser trätt i kraft för att förbättra precisionen och tillförlitligheten i radonmätningar. Detta är ett viktigt steg mot att säkerställa att arbetsplatser är säkra och fria från farlig radonexponering.

Genom att vidta åtgärder för att mäta och minska radonhalten på arbetsplatsen tar arbetsgivare ett viktigt steg mot att skydda sina anställda och skapa en säker arbetsmiljö. Att vara medveten om radon och agera proaktivt är avgörande för att minimera risken för lungcancer och främja hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen.

Relaterad information
Radon messen an Arbeitsplätzen
Radon