Radon utgör en allvarlig hälsorisk genom långvarig exponering, som att öka risken för att drabbas av lungcancer. I Sverige står radon som den näst vanligaste orsaken till lungcancer, strax efter rökning.

Strålsäkerhetsmyndigheten har uppskattat att cirka 500 lungcancerfall varje år beror på radon i Sverige. Risken att drabbas av lungcancer på grund av radon påverkas av flera faktorer, som radonhalten och exponeringstiden. Utvecklingen av lungcancer tar lång tid, vanligtvis 15–40 år. Rökare löper en högre risk att drabbas, och omkring 90% av de drabbade är rökare.

Radon kan tränga in i våra bostäder från olika källor, varav de tre huvudsakliga är:

  • Från marken: Den vanligaste källan till radon i byggnader är marken. Radon från marken tränger in genom jordluft som kommer in genom otätheter i grundstrukturen.
  • Från byggmaterial: Vissa byggmaterial kan avge radon, särskilt om de innehåller naturliga radioaktiva ämnen som radium. Detta kan bidra till radonexponering i inomhusmiljön.
  • Från hushållsvatten: Radon kan även komma från hushållsvattnet, särskilt om det kommer från källor med hög radonhalt.

Det enda tillförlitliga sättet att avgöra om din bostad har för höga radonhalter är att utföra en radonmätning. Mätningens syfte är att fastställa om radonhalten överskrider den fastställda referensnivån på 200 Bq/m3. För att uppnå pålitliga resultat och få ett årsmedelvärde bör man genomföra en långtidsmätning under eldningssäsongen, som varar från 1 oktober till 30 april. Mätperioden bör sträcka sig över minst två månader. Korttidsmätningar ger enbart en indikation på eventuella radonproblem. En radonmätning är det enda sättet att säkerställa en radonfri inomhusmiljö.

Om radonhalten visar sig överstiga gränsvärdet och åtgärder är nödvändiga för att minska den, är det viktigt att undersöka källan till radonet. Detta är en del av radonsaneringsprocessen. I de flesta fall involverar radonsanering ökad luftväxling, vilket effektivt minskar risken för onormala radonhalter.

Det är av yttersta vikt att vara medveten om radonrisken och vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö. En grundlig radonmätning är första steget mot att skydda dig själv och din familj från de potentiella faror som radon kan innebära.