Blåbetong eller blå lättbetong som det också kallas är ett alunskifferbaserat byggmaterial. Blåbetong var ett populärt byggmaterial mellan 1929 och 1975. Tyvärr har det visat sig att blåbetong är den största källan till radon bland våra byggnadsmaterial. 

Att ha höga nivåer av radon i inomhusluften kan utgöra en allvarlig hälsorisk. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon i inomhusluften i Sverige cirka 500 fall av lungcancer varje år. Eftersom blåbetong användes som byggmaterial i både enfamiljshus och flerfamiljshus mellan 1929 och 1978, kan det finnas en risk för höga halter av radon i äldre byggnader som innehåller detta material. Om ditt hus byggdes under denna period och en radonmätning visar förhöjda radonhalter, kan det vara en god idé att undersöka husets byggmaterial. Det är också värt att notera att förutom att producera radon kan blåbetong också avge gammastrålning.

Så, är blåbetong alltid farligt? Hur ser materialet ut och vad är gammastrålning? Här rätar vi ut alla frågetecken.

Hur ser blåbetong ut?
Blåbetong är ett byggmaterial som är baserat på alunskiffer. Det har en porös struktur och en matt blå färg som liknar tvättsvamp. Beroende på var i Sverige det tillverkades kunde färgen variera från matt blå till matt grå. Trots att namnet antyder att det alltid är blått, kan det finnas variationer i färg beroende på var och när materialet tillverkades. Blåbetong användes under en lång tid som byggmaterial i Sverige, särskilt mellan 1929 och 1978, och kan fortfarande hittas i många äldre byggnader.

Hur farligt är blåbetong?
Blåbetong har identifierats som den största källan till radon bland byggnadsmaterial. Materialet innehåller radium, som kan sönderfalla och bilda radon. För höga halter av radon kan utgöra en allvarlig hälsorisk. Det är viktigt att ta reda på om en byggnad innehåller blåbetong, eftersom det kan vara en källa till höga halter av radon. Det bästa sättet att fastställa om det finns blåbetong i en byggnad är att mäta gammastrålning. Den mätning kan göras genom att rikta en gammamätare mot exempelvis väggar och bjälklag i byggnaden. Om mätningen visar höga radonhalter, kan det vara lämpligt att vidta åtgärder för att minska radonhalten i byggnaden.

Vad är gammastrålning?
Gammastrålning är en form av elektromagnetisk strålning med hög energi som finns naturligt i människans omgivning. Nivåerna av gammastrålning kan variera betydligt beroende på halten av radioaktiva ämnen som uran, torium och kalium i berggrunden, marken och byggmaterialen.

Hur sanerar man blåbetong?
För att minska riskerna med höga radonhalter är den vanligaste åtgärden att förbättra ventilationen och öka luftcirkulationen. 

Räknas blåbetong som farligt avfall?
Nej, materialet klassas inte som farligt avfall.